USLOVI KORIŠTENJA

Važi od 01.06.2023

ZA KORISNIKE USLUGE

Uvodne napomene

 1. Uslovi korištenja za korisnike usluge (u daljem tekstu: Uslovi korištenja) predstavljaju pravno obavezujući dokument za sve korisnike/klijente koji žele koristiti usluge društva e-GO d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4203120250003, sa sjedištem u ulici Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, BiH (u daljem tekstu: Društvo).
 2. Prije uspostavljanja poslovnog odnosa i korištenja usluga, potrebno je da prihvatite Uslove korištenja u tekstu koji slijedi, zajedno sa Politikom privatnosti.

Definicije

U tekstu u nastavku, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenja:

 • e-go ili Društvo – predstavlja privredno društvo e-GO d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4203120250003, sa sjedištem u ulici Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, BiH koje posluje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i koje je pružalac usluge.
 • e-GO usluge – predstavlja usluge koje nudi Društvo, a koje su predmetom regulisanja ovih Uslova korištenja.
 • Korisnik usluge – predstavlja vozača koji koristi usluge Društva putem e-GO  aplikacije i platforme. Svaki Korisnik usluge ima svoj posebni račun na temelju kojeg koristi e-GO usluge.
 • e-GO aplikacija –  je aplikacija namijenjena za pametni telefon putem koje Korisnici usluge koriste e-GO uslugu
 • e-GO platforma – e-GO platforma predstavlja tehnologiju putem koje se omogućava Korisnicima usluge efikasnije korištenje e-GO usluge,
 • Pravo intelektualnog vlasništva – cjelokupno pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom usluge a koje nije ograničeno na autorska prava i prava žiga (znaka), kao ni na ostala prava intelektualnog vlasništva, će ostati u vlasništvu Društva. Nijedan dio Uslova korištenja ili poslovni odnos ne predstavlja ili se smatra prijenosom ili dodjelom bilo kakvog prava intelektualnog vlasništva Korisniku usluge.
 • Zakoni – svi pozitivni važeći zakonski i podzakonski propisi u BiH primjenjivi na ugovorni odnos između Društva i Korisnika usluga, te način i vrstu korištenja usluga, Vozila, e-GO aplikacije i platforme, zajedno sa svim saobraćajnim i sigurnosnim propisima koji definišu ovu oblast.
 • Ugovor – ugovor između Društva i Korisnika usluge zaključen putem prihvata ovih Uslova korištenja, sa svim pravima i obavezama koji iz njega proizlaze.
 • Naknada – predstavlja iznos koji Korisnik usluge plaća Društvu za pružene usluge.
 • Metoda plaćanja – predstavlja način na koji se plaća usluga poput bankovnih kartica (Visa, Mastercard, Maestro) ili drugih oblika plaćanja podržanih od strane Društva i njegovih poslovnih partnera.
 • Korisnički račun – predstavlja račun koji otvara Korisnik usluge da bi mogao koristiti usluge Društva.
 • Politika privatnosti – predstavlja Politiku privatnosti kojom se utvrđuju osnovni principi i načini obrade ličnih podataka Korisnika usluge, a koja čini sastavni dio ovih Uslova.
 • Vozilo– predstavlja ono vozilo kojim upravlja Korisnik usluge prilikom korištenja usluga Društva, a sve u skladu sa primjenjivim propisima.

Uspostava poslovnog odnosa

 • Prije početka korištenja usluga, Korisnik usluga je potrebno da izvrši registraciju putem e-GO aplikacije i platforme, te dostavi i unese tražene informacije i relevantnu dokumentaciju. Nakon uspješne registracije, Društvo će Korisniku usluge omogućiti pristup e-GO uslugama i korištenju istih.
 • Registriranjem za korištenje e-GO usluga, Korisnik usluge garantuje da:
  • je u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio Uslove korištenja e-GO usluge zajedno sa Politikom privatnosti, kao i svih obaveza koje proizilaze iz istih;
  • su sve informacije koje je dostavio i unio u e-GO aplikaciju i platformu tačne i ažurirane;
  • će svoj Korisnički račun koristiti ažurno i na njemu imate sve tačne informacije;
  • neće dozvoliti drugim osobama da koriste njegov račun i e-GO usluge putem njegovog računa;
  • neće koristiti e-GO usluge na nedozvoljen, prevaran ili neovlašten način niti na bilo koji način zloupotrebljavati e-GO usluge, e-GO aplikaciju i platformu ili Vozila;
  • će u svakom trenutku, prilikom korištenja e-GO usluga postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima;
  • se obavezuje unijeti i dostaviti tačne informacije o računu sa kojeg će se vršiti plaćanja za korištene usluge, te da Društvo neće odgovarati za bilo koji vid štete koja mu eventualno nastane usljed nedostavljanja nepotpunih ili netačnih informacija;
  • ima minimalno 19 godina;
  • da posjeduje sve važeće potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom minimalno 1 godinu;
  • je fizički i psihički sposoban da upravlja Vozilom, te da je obavezan i sposoban primjenjivati i pridržavati se svih pravila u saobraćaju u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

Obaveze Korisnika usluge:

 • Korisnik usluga je dužan koristiti usluge na način koji je u potpunosti usklađen sa svim važećim zakonskim propisima. Korisnik usluga je isključivo odgovoran za kršenja bilo kakvih propisa prilikom korištenja e-GO aplikacije i platforme kao e-GO usluga, a koja se odnose na štetu koja se pričini trećim licima, imovini kao i bilo kojem drugom vidu štete ili kršenje prava koje nastane usljed korištenja e-GO usluga i e-GO aplikacije i platforme.
 • Korisnik usluga je dužan osigurati sve potrebne dozvole za upravljanje vozilom, uključujući vozačku dozvolu, policu osiguranja i druge dokumente ako je potrebno.
 • Korisnik usluga je dužan platiti sve naknade i kazne pristigle od njegovog nezakonitog korištenja e-GO usluge, Vozila i e-GO aplikacije i platforme. Troškove kazni radi saobraćajnih prekršaja, nepropisnog parkiranja ili drugih prekršaja nastalih ili uzrokovanih u vrijeme trajanja korištenja e-Go usluga, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, obavezuje se podmiriti Korisnik usluga, bez obzira terete li Društvo ili Korisnika usluga.
 • Korisnik usluga je dužan svaku štetu, krađu ili ličnu povredu prijaviti nadležnoj lokalnoj policijskoj upravi u roku od 24 h od trenutka nastanka štetnog događaja.
 • U slučaju saobraćajne nesreće, oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti Korisnik usluga je dužan postupiti na sljedeći način:
 • čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane Društva (ukoliko je primjenjivo);
 • zabilježiti imena, adrese i kontakt telefone sudionika i svjedoka;
 • slikati svojim mobitelom i poslati na mail adresu [email protected]
 • pozvati nadležni organ policije i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
 • bez odlaganja dati izjavu o događaju u sjedištu Društva ili putem telefona; U slučaju da korisnik ne osigura policijski zapisnik, sav trošak naknade štete u vezi s oštećenjem ili nestankom vozila pada na teret Korisnika usluga u punom iznosu bez obzira na krivicu Korisnika usluga za takav događaj;
 • Društvo raspolaže pravom prijave podataka Korisnika prema nadležnom organu policije,  za vrijeme i nakon čije vožnje je ustanovljeno da je na vozilu počinjena šteta, havarija, neprimjereno ponašanje i sl. Također, Društvo raspolaže pravom prijave ličnih podataka Korisnika prema nadležnom organu policije za sve prekršajne kazne, nepropisno parkiranje, šlep ili pauk usluge kao i drugih saobraćajnih prekršaja, koje su ustanovljene za vrijeme korištenja usluga CarSharing vozila od strane Korisnika,  kao i odgovornosti koje su dovele do oštećenja Društvene imovine;
 • Korisnik usluga prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema Vozilu ili dokumentima, te drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravatelja vozila. Osiguranje od krađe ne vrijedi u slučajevima kada Korisnik usluga nema dokumente i u slučajevima bez policijskog izvještaja. Ne postoji potpuno osiguranje u slučajevima krađe ili nesreće. Osnovni uslov je da šteta nije nastala zbog kršenja zakonskih regulativa. U slučaju saobraćajne nesreće, krađe i štete policijski izvještaj je obavezan. Bez policijskog izvještaja Korisnik usluga preuzima punu odgovornost. Korisnik usluge je odgovoran za cijelokupnu štetu na vozilu koju on ili po njemu ovlašteni vozač načinio pod uticajem alkohola ili droga, ukoliko je šteta prouzrokovana namjerno ili usljed grube ili nemarne vožnje, ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu ili je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja mot. vozilom, itd;
 • Korisnik usluga je odgovoran  za bilo koju štetu koja nastane na Vozilu, te je dužan vratiti Vozilo u prijašnje stanje, a ako to nije moguće, onda nadoknaditi štetu koju je prouzrokovao na istom.
 • Korisnik se obavezuje da će nakon korištenja e-Go usluga vozilo vratiti ispravno i neoštećeno, sa svom dokumentacijom, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, kako ga je i preuzeo.
 • Korisnik usluga je dužan prekontrolisati Vozilo prije korištenja usluga i nije mu dozvoljeno koristiti vozilo ukoliko na istom ima oštećenja ili nedostataka. Takva oštećenja ili nedostatke je dužan prijaviti odmah.
 • Korisnik usluga je odgovoran za korištenje Vozila na ispravan i zakonom odobren način, a posebno je zabranjeno:
  • upravljati vozilom ukoliko je pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.
  • koristiti druge metode zaključavanja od onog koje je propisalo Društvo.
  • parkirati vozilo na mjestu koje nije označeno kao „e-Go“ parking mjesto. Informacije o parking lokacijama Društva, Korisniku usluga su dostupne putem e-GO aplikacije i platforme.
  • korištenje Vozila bez odgovarajuće zaštitne, zakonom propisane, opreme (kao što su: rezervna guma, alat, obavezna, standardna i dodatna oprema).
  • voziti Vozilo izvan državnih granica Bosne i Hercegovine.
  • koristiti Vozilo u nedozvoljene svrhe, kao što su vršenje krivičnih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
  • pretovariti Vozilo teretom ili putnicima.
  • koristiti Vozilo za prijevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, primjerice životinja, lako zapaljivih materijala, natprosječno prljavih stvari ili stvari neugodnog mirisa; utrke, moto-sportska ili druga slična natjecanja; obuku vozača, itd.
 • Korisnik usluge je svjestan da u pojedinim situacijama, mogu postojati i dodatni sigurnosni uslovi koji moraju biti ispunjeni koji nisu specifično naznačeni u ovim Uslovima korištenja, te ih je dužan ispoštovati, a njihovo nepoštivanje ni u kojem slučaju nije odgovornost Društva.
 • Korisnik usluga je odgovoran za ispravno i zakonito parkiranje/odlaganje Vozila nakon korištenja istog i to na mjestima koja su određena za parkiranje Vozila od strane Društva.

Plaćanje

 • Kako bi koristio usluge Društva, Korisnik usluga je obavezan da plati korištenje e-GO usluga. Plaćanje putem sačuvane bankovne kartice (Visa, Mastercard, Maestro) mora da bude realizirano karticom koja ima validan datum važenja prije registracije na uslugu.
 • Korisnik prilikom spašavanja kartice u e-GO Aplikaciji daje saglasnost e-GO d.o.o. da može izvršiti automatsku naplatu dospjelih sredstava sa kartice korisnika.
 • Sva plaćanja su u konvertibilnim markama. Za svako kašnjenje u plaćanju, Društvo ima pravo zaračunavanja zakonskih zateznih kamata.

Procesuiranje ličnih podataka

 • Svi lični podaci Korisnika usluga se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni dio ovih Uslova.
 • Prihvatanjem ovih Uslova korištenja, Korisnik usluga u potpunosti prihvata i razumije način prikupljanja ličnih podataka i način ophođenja prema njima.

Ograničenje odgovornosti

 • Društvo, direktor Društva, vlasnik/ci Društva, radnici Društva, kao ni bilo koje druge ovlaštene osobe Društva nisu odgovorne za eventualne gubitke ili štetu Korisniku usluga koja je pričinjena prilikom korištenja e-GO usluga, Vozila, e-GO aplikacije i platforme, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 • direktni ili indirektni gubitak imovine ili novca Korisnika usluga;
  • gubitak profita, izgubljene dobiti, reputacije Korisnika usluga;
  • gubitak podataka Korisnika usluga,
  • svaki drugi oblik gubitka koji omogućava zakonsko oslobađanje od odgovornosti.
 • Svaka odgovornost od strane Društva koju eventulano pretrpi Korisnik usluga je ograničena.
 • Korisnik usluge je odgovoran za bilo kakvo kršenje Uslova korištenja i bilo kakvu nezakonitost koju učini prilikom korištenja e-GO usluga, Vozila, e-GO aplikacije i platforme, te je dužan nakon primanja obavještenja o učinjenoj nezakonitosti, sa takvom nezakonitošću odmah prestati.

Osiguranje

 • Društvo posjeduje zaključenu policu osiguranja od odgovornosti i u slučaju ozljede Korisnika usluge.

Raskid i suspenzija e-GO usluga

 • Uslovi korištenja počinju da se primjenjuju prema Korisniku usluga i Društvu, odmah nakon podnošenja zahtjeva za uslugu od strane Korisnika usluga i prihvatanja ovih Uslova korištenja zajedno sa Politikom privatnosti.
 • Korisnik usluge može raskinuti ovaj Ugovor slanjem zahtjeva Društvu 7 (sedam) dana unaprijed.
 • Društvo može raskinuti ugovor sa Korisnikom usluga iz razloga diskrecione prirode slanjem obavijesti 3 (tri) dana unaprijed.
 • Društvo ima pravo bez odlaganja raskinuti ugovor i suspendovati Korisnički račun u slučaju da utvrdi kršenje Uslova korištenja i Politike privatnosti, zakona i svih drugih primjenjivih propisa relevantnih za usluge koja se pružaju od strane Društva.
 • Društvo je ovlašteno suspendovati privremeno Korisnički račun u slučaju provođenja istraga od strane nadležnih organa. Korisnički račun se ponovo aktivira nakon završetka istrage.
 • U slučaju da Društvo primjeti da korištenje e-GO usluga ili e-GO aplikacije  i platforme ili Vozila, od strane Korisnika usluga u skladu sa minimalnim standardizovanim uslovima za njihovo korištenje, Društvo ima pravo prekinuti odnos sa Korisnikom usluga bez daljnjih posebnih obavještenja i obrazloženja.

Izmjene Uslova korištenja, mjerodavno pravo i rješavanje sporova

 1. Uslovi korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 01.06.2023. godine.
 2. Ovi Uslovi korištenja podložni su izmjenama o čemu će Korisnici usluga biti obaviješteni putem e-mail-a i drugih primjenjivih oblika komunikacije.
 3. Sve što nije regulisano ovim Uslovima korištenja primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima FBiH i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske.
 4. Mjerodavno pravo je pravo Bosne i Hercegovine.
 5. Svi eventualni sporovi nastali između Društva i Korisnika usluga će se nastojati riješiti mirnim putem. Za slučaj da to nije moguće, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

Kontakt

 1. Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi Uslova korištenja možete se obratiti na mail: [email protected]