PRAVILA NAGRADNE IGRE

Želite li uštedjeti novac, vrijeme, smanjiti stres i biti fleksibilni? Imamo rješenje za vas - e-GO Carsharing!


ORGANIZATOR
U skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, nagradnu igru pod nazivom: „Želite li uštedjeti novac, vrijeme, smanjiti stres i biti fleksibilni? Imamo rješenje za vas - e-GO Carsharing!

Organizuje i provodi: e-GO d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, koju zastupa direktor društva Senad Misimović (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4203120250003, PDV broj: 203120250003.

 TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 12.2023.godine u 09:00 sati, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 25.12.2023. godine u 15:00 sati.

PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi isključivo na području Federacije BiH

PRAVO NA UČEŠĆE

 Pravo na učešće u nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina sa stalnim prebivalištem ili boravištem u Sarajevu.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora e-GO Carsharing kao i osobe zaposlene kod društva Megamix d.o.o. te članovi porodica.

Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizoratora, sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni. Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija usluge e-GO Carsharing koja pruža ekonomično, fleksibilno, odgovorno, jednostavno i ekološki održivo rješenje za mobilnost u urbanim sredinama, smanjujući potrebu za posjedovanjem vlastitih automobila.

 NAČIN UČESTVOVANJA

Pristupom na promotivnoj stranici Instagram profila e-GO Carsharing gdje u opisu profila ima link za registraciju na aplikaciji, učesnik slijedi par jednostavnih koraka za učešće u nagradnoj igri.

Link aplikacije na koju se učesnik može registorvati je: Google Play i AppStore

Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno pronaći na web stranici Organizatora: www.e-go.ba ili na društvenim mrežema e-GO Carsharing.

 IZVLAČENJE NAGRADA

U nagradnom izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uslove ovih Pravila. Izvlačenje dobitnika će biti 25.12.2023. u prostorijama Organizatora u 15:30h, a ispravnost će nadzirati tročlana komisija.

Dobitnici nagradne igre će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava. Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi pismenim putem, SMS-om, e-mail-om, putem društvenih mreža ili telefonskim putem na kontakt podatke koje su dostavili prilikom prijave računa. Pored prvobitnog dobitnika u opciji će biti i alternativni dobitnici.

Rezultati izvlačenja su konačni. Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim pravilima. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na društvenim mrežama e-GO Carsharing d.o.o.

NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Redni broj

Naziv artikla

Jed.mjere

Količina

Maloprodajna cijena

Rabat %

Cijena bez PDV-a

PDV

Cijena sa PDV-om

1

Apple iPhone 15 PRO Max 256 GB White Titanium

KOM

1

3,999.20 KM

10

3,076.31 KM

522.97

3,599.28

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 3.599,28 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada u ovom članu predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada. Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu za učešće u nagradoj igri, nakon preuzimanja i korištenja nagrade.

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno telefonski, pismeno putem maila, SMS poruke i društvenih mreža (Instagram i Facebook) u roku od 5 dana nakon izvlačenja nagrada.

Dobitnici mogu preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri, u prostorijama organizatora u ulici Rajlovačka bb (poslovni prostor Megamix-a) najkasnije u roku od 30 dana od prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade ili isti ne preuzme osvojenu nagradu u rokovima određenim u stavu 2. ovog člana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici prema gore utvrđenim pravilima.

Ukoliko dobitnici nagrade ili alternativni dobitnici ne preuzmu nagradu u gore navedenim rokovima , gube pravo na ngradu, a organizator je dužan osvojene nagrade prodati a sredstva uplatiti na račune humanitarnih organizacija, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila i uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila.

Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog ministarstva finansija.

Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava organizator nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika. Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, obavještava se alternativni dobitnik.

POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Porez na dohodak obračunat će se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Organizator preuzima odgovornost da pravovremeno i tačno informiše učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

OTKAZIVANJE 

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.U slučaju otkazivanja nagradne igre, organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora www.e-go.ba ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru organizatora.  U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, organizator će o tome obavijestiti Federalno Ministarstvo finansija, te je dužan postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu e-GO Carsharing info liniju: 080 020 402, svakim radnim danom od 08 do 17 sati, u periodu od 03.12.2023. do 25.12.2023. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

U Sarajevu, 17.11.2023.godine

Broj protokola: 584/23

ORGANIZATOR:
e-GO Carsharing d.o.o. Sarajevo
Senad Misimović, direktor društva