Uslovi korištenja

Važi od 01.03.2024.

ZA KORISNIKE USLUGE

Uvodne napomene

Uslovi korištenja za korisnike usluge (u daljem tekstu: Uslovi korištenja) predstavljaju pravno obavezujući dokument za sve korisnike/klijente koji žele koristiti usluge društva e-GO d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4203120250003, sa sjedištem u ulici Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, BiH (u daljem tekstu: Društvo).

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa i korištenja usluga, potrebno je da prihvatite Uslove korištenja u tekstu koji slijedi, zajedno sa Politikom privatnosti.

Opšti uslovi korištenja usluga e-GO Charger  (u daljem tekstu e-GO) uređuju odnos između e-GO i korisnika usluga e-GO Charger . Odnos između e-GO i korisnika definisan je ugovorom, ponudom po zaključivanju ugovora (u daljem tekstu ponuda), važećim opštim uslovima e-GO, važećom politikom zaštite ličnih podataka, važećom politikom poštenog korištenja, drugi pisani ugovori između e-GO i korisnika, uputstva i relevantni obavezujući propisi Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: propisi). Opšti uslovi, ponuda koja važi u trenutku zaključenja ugovornog odnosa, ostali pisani ugovori između e-GO i korisnika i uputstva su dio ugovora. Odredbe općih uslova primjenjuju se ako nisu u suprotnosti sa odredbama propisa Bosne i Hercegovine, odredbama pretplatničkog ugovora ili drugim pisanim ugovorima između e-GO i korisnika.

1. Opšte odredbe i definicije pojmova

1.1 e-GO charger je brend pod kojim kompanija e-GO d.o.o. plasira svoje usluge.

1.2 e-GO je pružalac usluga punjenja električnih vozila, operater sistema za naplatu usluga punjenja električnih punionica navedenih na web stranici 
www.e-go.ba (web stranica) i operater dijela infrastrukture za punjenje. e-GO d.o.o., Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, ID 4203120250003 omogućava punjenje električnih vozila putem e-GO Charger  sistema.

1.3 Opšti uslovi korištenja bave se odnosom naplate između korisnika usluga i  e-GO ili korisnika infrastrukture za naplatu E-go charger (oba servisa e-GO) i e-GO. Riječ je o naplati usluga ili samo naplati na infrastrukturi za naplatu definisanoj u važećoj ponuda (u daljem tekstu usluge).

1.4 Korisnicima je omogućeno korištenje usluga naplate putem aplikacije e-GO charger (u Android ili iOS operativnom sistemu).

1.5 „Infrastruktura za punjenje“ – je cjelokupna tehnička oprema koja služi za brzo i/ili sporo punjenje vozila, čija je detaljna lista objavljena na web stranici i u aplikaciji e-G charger i koju     e-GO omogućava pojedinačnim korisnicima korištenje putem sistema e-mobilnosti.

„Infrastruktura za punjenje e-GO“ – je infrastruktura za punjenje u vlasništvu i/ili kojom upravlja e-GO.

„Strana infrastruktura za punjenje“ – je infrastruktura za punjenje u vlasništvu i/ili kojom upravlja menadžer infrastrukture za punjenje (ugovorni operater), sa kojim e-GO ima sklopljen ugovor o naplati sa sistemom e-GO charger.

1.6 "Gost" - je menadžer inostrane infrastrukture za punjenje, sa kojim e-GO ima zaključen ugovor o obračunu usluga punjenja sa e-GO charger  sistemom.

1.7 "Partner" - pronuđač sistema naplate usluga punjenja na električnim punionicama, sa kojim e-GO ima ugovor o uslugama naplate na infrastrukturi za punjenje e-GO charger.

1.8 „Mjesto za punjenje“ – je priključna tačka na stanici za punjenje električne energije.

1.9 "Punjenje" - jedinica za punjenje električnog vozila koja traje određeno vrijeme i u kojoj se prenosi određena količina energije.

1.10 "Uspješno završena sesija punjenja (ili usluga punjenja)" je sesija u kojoj je korisnik odobrio sesiju punjenja i sesija je trajala najmanje 1 minutu.

1.11 „Potrošač“ je svako fizičko lice i pravno lice koje koristi ili zatraži uslugu u svrhe koje ne pripadaju njegovoj trgovačkoj, poslovnoj ili profesionalnoj djelatnosti.

1.12 Opšti uslovi korištenja e-GO vrijede za sve korisnike e-GO-ovih usluga e-Mobilnosti, osim ako posebnim ugovorom između e-GO-a i pojedinog korisnika nije drugačije izričito dogovoreno. e-M SPU-ovi se također koriste za gosta.

1.13 „e-GO charger mreža“ (u daljem tekstu  mreža stanica za punjenje) je mreža električnih punionica koje podržavaju naplatu usluga putem sistema.

1.14 „Ugovor“ (u daljem tekstu Ugovor) je ugovor između e-GO i korisnika usluga e-GO charger o korištenju usluga punjenja električnih vozila..

1.15 "Korisnik" je svaka osoba koja prihvati uslove korištenja sa e-GO ili  legitimno koristi sistem e-GO charger.

1.16 "Korisnički račun" - kreira se nakon uspješne registracije korisnika.

1.17 "Korisnik u romingu" - je korisnik koji koristi infrastrukturu za punjenje e-GO u romingu, odnosno nije registrovan u sistemu e-GO charger, već u sistemu partnera.

1.18 Uslovi rada i korištenje usluga punjenja na električnim punionicama uslovljeni su zakonodavstvom zemlje u kojoj ugovorni operater (operater punionice) posluje, kao i tehničkim i drugim uslovima koje odredi ugovorni operater.

1.19 „Kredit“ je iznos koji korisnik uplaćuje u sistem e-GO charger kako bi omogućio plaćanje za punjenje na infrastrukturi za punjenje.

1.20 „Uputstva“ su uputstva korisnicima e-GO usluga u vezi sa uslovima, ograničenjima i načinom korištenja usluga i opreme/robe, kao i uputstva proizvođača za korišćenje opreme/robe.

1.21 „Cjenovnici“ određuju redovne cijene usluga i iznos troškova usluga koje e-GO ima pravo naplatiti korisniku zbog isporuke usluga ili zbog povrede obaveza korisnika.

1.22 "Registracija" - je proces kojim e-GO daje korisniku pristup uslugama.

1.23 "Tarifa" - je izraz cijene za jedan minut ili kWh punjenja na infrastrukturi za punjenje, pri čemu se punjenje prema vremenu korištenja obračunava prema maksimalnoj raspoloživoj snazi punjača.

1.24 „Paket“ – je skup usluga naplate ili drugih povezanih usluga koje je korisnik odabrao prilikom sklapanja uslova korištenja i koje korisnik može koristiti.

1.25 „Brzo punjenje“ – je punjenje uglavnom električnih vozila nazivne snage jednake ili veće od 22,01 kW, bez obzira na AC i DC punjenje, a brzim se smatra i korištenje trofaznih utičnica 400V/32A.

1.26 Preostali izrazi koji se koriste u opštim uslovima korištenja imaju isto značenje kao što je definirano u relevantnim obvezujućim propisima države Bosne i Hercegovine.

1.27 e-GO pruža usluge u okviru tehničko-tehnoloških mogućnosti.

1.28 e-GO će informacije o uslugama objavljivati na svojoj web stranici ili direktnim obavještenjima korisnicima.

1.29 Važeći opšti uslovi, cjenovnici, detaljne informacije o usluzi i kontakt podaci javno su objavljeni na web stranici e-GO www.e-go.ba i u aplikaciji e-GO charger.

2. Zaključivanje ugovora i uspostavljanje usluga

2.1 Korisnički račun se kreira nakon uspješne registracije korisnika i predstavlja skup unesenih korisničkih podataka vezanih za korištenje infrastrukture za punjenje integrisane u sistem e-GO charger.

2.2 Registracija korisnika se odvija putem obrasca za registraciju dostupnog u aplikaciji e-GO charger. Unošenjem svih potrebnih podataka i potvrdom obrasca zaključuje se ugovor između korisnika i e-GO, te se kreira korisnički račun za korištenje aplikacije e-Go charger. Uslovi korištenja za uslugu se zaključuju na neodređeno vrijeme.

2.3 Uslovi korištenja se zaključuju putem aplikacije e-GO charger, usmeni dogovori i izmjene ne važe. Promjene usluga su moguće samo na aktivnim korisničkim računima.

2.4 Elektronske i pismene prijave su ekvivalentne za ispunjenje svrhe ovog ugovornog odnosa.

2.5 Sa prihvatanjem  uslova korištenja e-GO pruža uslugu punjenja koja se naplaćuje u obimu i pod uslovima dogovorenim opštim uslovima korištenja.

2.6 Prihvatanjem uslova korištenja korisnik daje izričit pristanak na opšte uslove korištenja e-GO charger. Nakon prihvatanja uslova korištenja, korisniku će biti kreiran korisnički račun u skladu s opštim uslovima poslovanja e-GO. Korisnik je svjestan da je usluga naplativa i obvezuje se platiti e-GO-u izvršene usluge u potrebnom obimu i u skladu sa prihvaćenom ponudom, osim u slučaju kada e-GO usluge izričito nudi besplatno, u kom slučaju pravo da uslugu označi kao besplatnu po sopstvenoj procjeni ili nadležnost e-GO.

2.7 Korištenje usluga je moguće samo nakon što je korisnički račun aktiviran od strane e-GO.

2.8 Prema uslovima korištenja, e-GO je u ugovornom odnosu isključivo sa korisnikom koji je prihvatio pravilnik o uslovima korištenja. E-GO mora ispunjavati obaveze iz ugovora isključivo u odnosu na ovog korisnika. e-GO ne snosi odgovornost prema bilo kojem drugom korisniku za bilo kakvu štetu nastalu  kao rezultat korištenja usluga.

2.9 Ukoliko korisnik prema uslovima korištenja i stvarni korisnik usluga nisu iste osobe, korisnik prema ugovoru je direktno odgovoran prema e-GO-u za postupanje stvarnog korisnika. U odnosu na e-GO uvijek se smatra da su obaveze prema e-GO ispunjene ili nisu ispunjene od strane korisnika prema ugovoru. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje obavlja u okviru svog korisničkog naloga.

2.10 e-GO može odbiti zahtjev za sklapanje ugovora ako utvrdi da je korisnik postupio suprotno odredbama opštim uslovima korištenja ili ako krši odredbe uslova korištenja ili važećih propisa, a posebno u sljedećim slučajevima:
-   ako korisnik ima neizmirene obaveze prema e-GO;
- ako korisnik dostavi nepotpune podatke, koje e-GO zahtijeva prilikom zaključivanja ugovornih uslova, ili ako ne dostavi dokumente (kopije) iz kojih se ti podaci mogu vidjeti;
-  ako je e-GO nekada ranije raskinuo ugovorni odnos sa korisnikom zbog kršenja ugovornih obaveza od strane korisnika;
- ako postoji sumnja u vjerodostojnost identiteta korisnika ili njegove pravne ili poslovne sposobnosti, njegove poslovne aktivnosti ili ovlaštenja ili njegove platežne sposobnosti;
- ako postoji vjerovatnoća da korisnik zloupotrebljava usluge, učestvuje u zloupotrebi ili namjerava da zloupotrijebi bilo koju od usluga e-GO, ili ako prikriva zloupotrebu navedenih usluga od strane treće strane;
-  ako je korisnik krivotvorio podatke ili koristi ukradeno ili krivotvoreno sredstvo plaćanja;
-  ako postoji mogućnost da će usluge e-GO-a, koristiti treće lice protiv kojeg postoje gore navedeni razlozi za odbijanje zahtjeva za sklapanje ugovornog odnosa.

2.11 Podaci koje korisnik daje u ugovoru moraju biti istiniti, tačni i potpuni.

2.12 Korisnik može samostalno, putem aplikacije, unositi izmjene ličnih podataka i u svrhu slanja e-računa, odnosno promijeniti odabrani način plaćanja.

2.13 Korisnik je dužan odmah obavijestiti e-GO o svakoj promjeni u datim podacima (npr.: kontakt podaci, promjena podataka o bankovnoj kartici ili računima preko kojih se obavlja poslovanje i sl.). Korisnik je dužan dostaviti dokumente koji pokazuju nove podatke koje daje. Ukoliko korisnik ne prijavi promjenu podataka, e-GO može privremeno spriječiti korištenje usluga ili prekinuti ugovorni odnos. Sve finansijske i pravne posljedice koje proizlaze iz neblagovremenog obavještavanja o promjenama snosi korisnik.

2.14 Ukoliko korisnik ne obavijesti e-GO o promjeni podataka, računi i druge poruke poslane korisniku na e-mail adresu koju je korisnik naveo prilikom sklapanja ugovora smatraju se primljenim.

2.15 U slučaju bilo kakvih promjena u podacima korisnika, e-GO može zatražiti ponovno popunjavanje obrazca za pretplatu ili zaključivanje novog ugovora.

3. Korištenje usluga i ograničenja e-GO charger.

3.1 Korisnik je dužan koristiti usluge e-GO charger u skladu sa:
-   sa ugovorom,
-   sa opštim uslovima,
-   sa e-GO instrukcijama
-   sa važećim propisima
-   sa aneksima ili posebnim ugovorima sa e-GO

3.2 Korisnik je dužan da sva svoja prava u odnosu na e-GO ostvaruje isključivo na način i u obimu koji je u skladu sa svrhom zajamčenog prava i u skladu sa načelim poštenja. Ukoliko korisnik neko svoje pravo ostvaruje na drugačiji način, radi se o zloupotrebi ovog prava od strane korisnika i povredi obaveza korisnika iz ugovornog odnosa, a prekršilac odgovara e-GO  i trećim licima za svu nastalu štetu, uključujući i troškove.
Kršenje ugovornog odnosa zbog zloupotrebe je kada je, na osnovu stručne procjene e-GO, iz podataka dostupnih e-Go-u, očigledno da korisnik ne koristi usluge na ispravan način, osim ako korisnik dokaže da je takvo korištenje ispravno.

3.3 Ukoliko korisnik zloupotrijebi uslugu nezakonitim ometanjem prava trećih lica, e-GO nije odgovoran za ponašanje korisnika.

3.4 Korisnik je dužan:
-  suzdržati se od svih radnji i intervencija u informacionoj infrastrukturi e-GO koje bi mogle dovesti do njenog nepravilnog rada ili narušavanja njenog integriteta,
-  suzdržati se od štetnog uticaja na infrastrukturu, procese i podatke e-GO
-  obavijestiti e-GO, bez odlaganja, o bilo kakvim smetnjama, prekidima ili oštećenjima na stanicama za punjenje unutar mreže za punjenje koje korisnik otkrije ili o kojima je obaviješten tokom korištenja usluga;
-  naknaditi štetu koju je korisnik namjerno ili nemarno prouzrokovao na bilo kojoj stanici za punjenje unutar mreže e-GO nepravilnim, grubim ili nemarnim korištenjem ili ponašanjem,
-  koristiti infrastrukturu za punjenje na način koji ne ograničava druge korisnike mreže za punjenje,
-   poštovati uputstva i smjernice e-GO osoblja i/ili kolega prilikom korištenja mreže za punjenje i biti dostupni na kontakt telefon za hitnu komunikaciju sa e-GO.

3.5 Za svaki neopravdani zahtjev korisnika za daljinsko aktiviranje naplate od strane e-GO (neopravdano aktiviranje daljinskog punjenja), korisniku će biti naplaćena naknada u skladu sa cjenovnikom.

Konkretno, neopravdano aktiviranje daljinskog punjenja smatra se neopravdanim potraživanjem kada je aktivacija usluge punjenja neuspješna krivnjom korisnika, jer npr. ne ispunjava ugovorne obaveze ili druge uslove za korištenje usluga e-GO charger aplikacije.

3.6 Korisnik može skratiti vijek trajanja infrastrukture za punjenje nepravilnim rukovanjem. Ako korisnik stanice za punjenje prekine punjenje pritiskom na dugme za izlaz u slučaju nužde više od tri puta uzastopno ili redovno (više od tri puta u jednom mjesecu), ili ako korisnik naizmjenično koristi više različitih korisničkih naloga, sa kojima prekida ili Pritiskom više od tri puta uzastopno na dugme za izlaz u slučaju nužde, e-GO naplaćuje korisniku naknadu po cjenovniku ili blokira korištenje.

3.7 Prilikom punjenja električnog vozila na inostranoj infrastrukturi za punjenje, korisnik se mora pridržavati opštih uslova i pravila operatera infrastrukture za punjenje.

3.8  Korisnik je dužan koristiti usluge isključivo za svoje potrebe.

3.9  e-GO može privremeno ograničiti ili obustaviti pružanje usluga:
- ako zbog greške, kvara, prirodne ili druge nezgode ili iz sličnih razloga nije u mogućnosti da pruži usluge tehnički ili u skladu sa zakonom, ili
- ako je to potrebno zbog proširenja, ažuriranja ili radova na održavanju ili
- ako je to potrebno iz nekog drugog opravdanog razloga (npr. zaštita interesa korisnika, zaštita interesa e-GO).

3.10 Ograničenje ili prekid pružanja usluga e-GO  traje što je kraće moguće, uzimajući u obzir razlog ograničenja ili prekida i tehničke mogućnosti e-GO da otkloni ovaj uzrok.

3.11 U cilju zaštite interesa korisnika, sprečavanja zloupotreba i kršenja obaveza od strane ugovarača, ili iz drugih opravdanih razloga, e-GO može ograničiti ili ukinuti pristup pojedinim dijelovima infrastrukture za punjenje ili svim uslugama.

3.12 e-GO charger korisnika prije implementacije ograničenja, upozorava na prekide. Ukoliko se korisnik ne pridržava zahtjeva i u ostavljenom roku, pristup pojedinim dijelovima infrastrukture za punjenje ili svim uslugama može biti privremeno ograničen ili ukinut o trošku korisnika.
Dakle, ograničenje ili prekid se može izvršiti najmanje:
- dok ne izmiri sve dospjele obaveze iz ugovornog odnosa;
- sve dok koristi usluge suprotno važećim propisima ili ugovoru;
- dok ne prestane kršiti uslove licence za korišćenje softvera;
- dok ne ispuni ugovorene obaveze;
- dok ne prijavi promjenu podataka koji utiču na ugovorni odnos;
- sve dok dozvoljava ili koristi pružanje usluga trećim licima;
- u drugim slučajevima utvrđenim sporazumom.

3.13 e-GO može kontinuirano pratiti troškove korisnika koji nastaju korištenjem usluga automatiziranim sredstvima.

3.14 e-GO može privremeno i o trošku korisnika odmah i bez prethodnog upozorenja ograničiti ili ukinuti pristup nekim dijelovima infrastrukture za punjenje ili svim uslugama:
- ako korisnik pokuša hakerski upad u zaštitni sistemi e-GO mreže i time pristupi podacima za koje nije ovlašten da obrađuje;
- ako uzrokuje tehničke ili druge smetnje;
- u cilju zaštite interesa korisnika, sprečavanja zloupotrebe usluga i u drugim izuzetnim slučajevima, čim se otkrije mogućnost zloupotrebe;
- ne odgovara na mjere e-GO -a (npr. poziv, SMS, e-mail),
- ako postoji sumnja na zloupotrebu ili nezakonitu radnju.

3.15 Ukoliko korisnik prekrši ugovorni odnos ili Opšte uslove ili uputstva ili važeće propise na način da kršenje predstavlja neposrednu i ozbiljnu prijetnju javnom redu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju ili uzrokuje ozbiljne ekonomske ili operativne probleme, e-GO može bez prethodnog Upozorenje i bez određivanja roka za prekid (ili otklanjanje) povrede, korisniku može odmah ograničiti ili prekinuti pružanje usluga i istovremeno se povući iz ugovornog odnosa.

3.16 e-GO zadržava pravo da prekine sesiju punjenja i ukloni vozilo iz infrastrukture za punjenje o trošku korisnika ukoliko korisnik prekrši odredbe ovih opštih uslova.

3.17 Za korištenje usluga korisnik mora imati odgovarajuću komunikacionu opremu i korisnički račun za aplikaciju e-GO cahrger.

3.18 Korisnik sam određuje korisničko ime i lozinku, lozinka je skrivena od e-GO. Korisnik je dužan pažljivo zaštititi korisnička imena i lozinke za pristup uslugama e-GO. Korisnik je dužan da koristi lozinku u skladu sa uputstvima e-GO. e-GO ne snosi odgovornost za posljedice korištenja lozinke koja nije u skladu sa uputstvima i za posljedice eventualne zloupotrebe lozinke od strane trećih lica. e-GO može u svakom trenutku promijeniti lozinku koja je dodijeljena korisniku, ali je dužna unaprijed obavijestiti korisnika.

3.19 Sve moguće troškove nastale kao rezultat zloupotrebe snosi korisnik. Korisnik je odgovoran za sve posljedice i štetu koja bi nastala zbog zloupotrebe usluga i njihovog neovlaštenog korištenja od strane trećih lica. U slučaju kršenja ili zloupotrebe, korisnik mora odmah obavijestiti e-GO.

3.20 U skladu sa opštim zakonskim odredbama o odgovornosti za štetu, korisnik je odgovoran za svu štetu prouzrokovanu e-GO-u u  radnjama koje su u suprotnosti Opštim uslovima, ugovornim uslovima, posebnim pisanim ugovorima ili važećim zakonima i propisima. Ponašanja na osnovu kojih može nastati odgovornost za štetu uključuju i nepoštivanje tehničkih standarda ili preporuka za rukovanje tehničkom opremom, uređajima ili resursima.

3.21 e-GO ne snosi odgovornost za troškove, štete i druge posljedice (uključujući gubitak podataka) koje je korisnik imao kao rezultat zloupotrebe od strane treće strane.

3.22 e-GO ne snosi odgovornost za štetu nastalu neodgovarajućim, nepravilnim ili neadekvatnim korištenjem usluga ili opreme od strane korisnika, ili zbog korištenja neodgovarajuće vlastite opreme od strane korisnika.

4. E-poslovanje

4.1 E-poslovanje je  način poslovanja e-GO putem web stranice, e-pošte ili aplikacije. Za  tu svrhu, e-GO je uspostavila informacioni sistem namenjen prezentaciji i prodaji roba i usluga udaljenim korisnicima. Vlasnik i operater web stranice je e-GO.

4.2 e-GO nije odgovoran za sadržaj bilo koje eksterne ili druge web stranice ili aplikacija koja je na bilo koji način povezana. Sve veze ka drugim web stranicama ili aplikacijama su na vlastitu odgovornost i odgovornost korisnika.

4.3 Narudžba za kupovinu robe ili usluge je obavezujuća kada korisnik potvrdi narudžbu u aplikaciji e-GO charger, osim ako je u uslovima pojedinačne ponude izričito navedeno drugačije.

4.4 Korisnik može pristupiti uslovima i potvrdi izvršene narudžbe za usluge u aplikaciji e-GO  charger.

4.5 e-GO pohranjuje podatke iz ugovora zaključenim sa korisnikom.

4.6 U vezi sa kupovinom roba i usluga, korisnik može podnijeti primjedbe, komentare, reklamacije i izjave, u rokovima i na način utvrđen važećim zakonima.

5. Briga za korisnika

5.1 e-GO charger usluge i aktivnosti obavlja uz brigu dobrog profesionalca. e-GO evidentira aktivnosti vezane za pružanje usluge u sistemima informacione podrške za praćenje pružanja usluga.

5.2 e-GO osigurava rad odjela odgovornih za:
- kontakti sa korisnicima,
- podnošenje prigovora.

5.3 Pomoć e-GO tehničke podrške korisnicima je besplatno.

Korisnička podrška se odnosi samo na uslugu e-GO charger i infrastrukturu za punjenje e-GO-a, koje koristi (gost) korisnik. Prodavci aplikacija ili njihovi proizvođači odgovorni su za rad drugih aplikacija i infrastrukture za punjenje.

5.4 Tehnička pomoć koju pruža e-GO  se ne naplaćuje korisniku.

5.5 e-GO pruža korisniku mogućnost praćenja i kontrole korištenja kredita.

5.6 e-GO poštuje privatnost podataka korisnika kao povjerljiv tretman u najvećoj mogućoj mjeri, kako to dozvoljava priroda tehnologije, procedure u korištenju i propisi. e-GO garantuje povjerljivost sadržaja komunikacija u skladu sa važećim propisima.

6. Kvalitet usluga i odgovornost za štetu

6.1 U normalnim uslovima, e-GO pruža usluge 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji.

6.2 e-GO pruža uslugu punjenja u skladu sa ograničenjima i tehničkim karakteristikama svakog punjača. e-GO ili Pružalac usluge punjenja putem e-GO charger sistema zadržava pravo da ograniči snagu, količine ili vrijeme punjenja na pojedinom mjestu punjenja bez odgovornosti prema korisniku. e-GO nije odgovoran za ograničenja snage, količine ili vremena punjenja koja proizilaze iz vozila korisnika.

6.3 Usluge se isporučuju takve kakve jesu i e-GO ne preuzima nikakvu odgovornost za nesmetan rad usluge, bez grešaka. e-GO ne odgovara korisnicima svojih usluga ili punionica za posljedice lošeg kvaliteta svojih usluga i za posljedice poremećaja u obavljanju svojih usluga, osim ako je drugačije određeno u ugovoru, uslovima korištenja ili posebnim pisanim ugovorom, između stranaka, osim ako zakonom nije propisana drugačija obaveza.

6.4 Ukoliko e-GO nije operater infrastrukture za punjenje, a korisnik koristi samo svoj sistem naplate usluga, e-GO nije odgovoran za adekvatnost i stanje infrastrukture za punjenje.

6.5 e-GO ni u kom slučaju nije odgovoran za indirektnu štetu ili izgubljenu dobit, e-GO nije odgovoran za štetu nastalu upotrebom e-GO charger sistema na terminalnoj opremi sa kojom se može pristupiti sistemu, ili na vozilu, osim ako nije drugačije propisano obavezom zakonom.

6.6 Isključenje ili ograničenje odgovornosti e-GO prema ovim Opštim uslovima ne primenjuje se u odnosu na potrošače u slučaju da je isključenje ili ograničenje odgovornosti u suprotnosti sa obaveznim propisom koji utvrđuje prava potrošača.

6.7 Sve moguće greške i smetnje u pojedinim uslugama korisnik prijavljuje e-poštom na adresu: [email protected], te mora navesti na kojoj tački priključka ili usluga na koju se greška ili poremećaj u odnosu. Odeljenju za podršku možete pristupiti i putem kanala objavljenih na web stranici e-GO: www.e-go.ba

6.8 Korisnik je isključivo odgovoran za sigurno skladištenje podataka i stvaranje odgovarajućih rezervnih kopija podataka ili za drugu zaštitu od gubitka podataka.

6.9 Ukoliko je usluga izvršena nepravilno, korisnik koji je potrošač ima pravo zahtijevati od e-GO-a:
-   da otkloni nedostatke u pruženoj usluzi ili
-  vraća dio uplaćenog iznosa srazmjerno manjku u pruženoj usluzi ili
-   da ponovi uslugu ili
-   vraća uplaćeni iznos.

Potrošač može tražiti reklamaciju od ovog trenutka u roku od 7 dana od dana kada je otkrio stvarnu grešku. e-GO ne snosi odgovornost za materijalne nedostatke koji se pojave nakon 1 godine od pružanja usluge.

Pored razloga navedenih u važećim propisima, smatra se da greška nije stvarna u sljedećim slučajevima:
- ako je činjenična greška beznačajna,
- ako je stvarni kvar rezultat radnje iz sfere korisnika (npr. nepoštivanje uputstava, tehnička neusklađenost vozila ili nekompatibilnost ili neprikladnost tehničke opreme korisnika,...),
- ako materijalni nedostatak potiče iz sfere treće strane na koju e-GO nema uticaj, a za to ne postoji zakonski osnov (npr. prekid isporuke ili distribucije električne energije, nefunkcionisanje telekomunikacionih usluga, viša sila, ne- rad ili ograničenje rada punionice pružaoca usluga punjenja putem sistema e-GO charger,...).

7. Plaćanje punjenja putem usluga e-GO charger aplikacije

7.1. Identifikacija i autorizacija korisnika prije početka punjenja na infrastrukturi za punjenje e-GO charger vrši se sljedećim sredstvima identifikacije:

- identifikacionu karticu (RFID),

- " e-GO charger " mobilna aplikacija,

- putem web stranice www.e-go.ba,

- sa sredstvom za identifikaciju partnera,

- drugi način identifikacije, koji će e-GO naknadno omogućiti.

Identifikacija je uslov za pokretanje usluge punjenja. Nakon identifikacije korisnika slijedi e-GO autorizacija, kojom e-GO charger sistem dobiva potvrdu da se na mjestu punjenja može započeti sesija punjenja i izvršiti transakcija.

7.2 RFID kartica je jedan od mogućih načina identifikacije i autorizacije korisnika prije početka punjenja na infrastrukturi za punjenje integriranoj u sistem e-GO charger. Kartica je plativa. U slučaju gubitka, oštećenja ili kvara, e-GO isporučuje korisniku novu karticu na njegov pismeni zahtjev.

7.3 Za pruženu uslugu naplate, korisnik plaća e-GO iznos koji je obračunat u skladu sa e-GO cjenovnikom koji je primjenjiv u bilo kojem trenutku, ili domaćin na čijoj infrastrukturi za punjenje je izvršena sesija punjenja. e-GO pokreće proces punjenja tako što počinje punjenje vozila nakon uspješne identifikacije i autorizacije korisnika na mjestu punjenja. Pokretanjem postupka usluge naplate smatra se da je korisniku dat zahtjev za obavljanje usluge naplate, pri čemu je korisnik, koji je potrošač, svjestan i saglasan je da gubi pravo na raskid iz ugovornog odnosa ukoliko pokrene postupak naplate usluge prije isteka 14 dana od uspješne registracije. Sesija punjenja se završava izvlačenjem utikača za punjenje.

7.4 Korištenjem usluge naplate svaki korisnik potvrđuje da je uredno upoznat sa cjenovnicima pojedinog pružaoca usluge naplate putem sistema e-GO charger i da je saglasan sa cijenom infrastrukture za punjenje na kojoj će izvršite sesiju punjenja.

7.5 U korisničkom nalogu korisnik bira način plaćanja za naplatu usluga: - "Dopuni i plati" ili - "Plaćanje unaprijed".

7.6 "Dopuni i plati" korisnici usluge dopune plaćaju kreditnom ili debitnom karticom nakon prethodne uspješne registracije, odmah po završetku usluge dopune. Važeća bankarska kartica je uslov za početak dopune, pri čemu e-GO rezerviše sredstva za plaćanje usluge dopune, u iznosu do 20,00 KM, prije početka dopune. Rezervisana sredstva se oslobađaju nakon uplate uspješno završene sesije naplate.

7.7 »Plaćanje unaprijed« korisnici, kao registrovani korisnici, učitavaju određena sredstva na svoj korisnički račun prije prve usluge dopune. Ovako deponovana finansijska sredstva koriste se za trenutno plaćanje uspješno obavljenih usluga naplate. e-GO ne dozvoljava povrat deponovanih sredstava. Korisnik može pratiti korištenje deponovanih sredstava u okviru svog korisničkog računa. Uz jednokratnu uplatu, korisnik može uplatiti maksimalno 80,00 KM, pri čemu je maksimalni mogući iznos uplaćenih sredstava na račun korisnika 100,00 KM. Minimalni iznos koji korisnik može učitati na svoj račun je 10 KM. Minimalni iznos koji korisnik mora imati na korisničkom računu da bi bila omogućena usluga dopune je 5,00 KM, u suprotnom usluga dopune se ne može izvršiti.

7.8 e-GO ispostavlja korisniku račun za pruženu uslugu dopune, koji je korisniku dostupan u okviru korisničkog naloga. Na zahtjev korisnika, e-GO može dostaviti račun kao elektronski račun. Korisnik je dužan da obavjesti e-GO o svim promjenama koje bi uticale na fakturisanje i snosi svu odgovornost i posljedice u vezi sa nečinjenjem.

7.9. Korisnik je dužan platiti e-GO-u cijenu svake dopune i/ili bilo koje pretplate u skladu sa uslovima korištenja ili ugovorom putem bankovne kartice korištene za registraciju ili plaćanjem mjesečnog računa (za poslovne korisnike). Na isti način plaća i sve druge dodatne usluge.

7.10 e-GO naplaćuje korisniku usluge e-GO charger aplikacije na tekućem ili mjesečnom nivou. Usluga punjenja se obračunava prema uslovima korištenja ili prema ugovoru i važećim tarifama korištenja na osnovu stvarnog vremena ili iznosa punjenja na infrastrukturi za punjenje (cijena naplate). Za pruženu uslugu punjenja korisnik e-GO plaća iznos koji se sastoji od cijene naplate, koja se obračunava u skladu sa važećim cjenovnikom i uslovima operatera infrastrukture za punjenje (e-GO ili gosta) na kojoj je izvršena naplata, kao i eventualna naknada za roaming u inostranstvu za naplatu infrastrukture.

7.11 Cijene usluga naplate utvrđuju i objavljuju u svojim cjenovnicima upravitelji infrastrukture za naplatu. Visinu moguće naknade za roaming objavljuje e-GO. Upravljači infrastrukture za naplatu imaju pravo na promjenu cijena.

7.12 Ostale dodatne usluge na infrastrukturi za punjenje koje se plaćaju putem e-GO charger sistema naplaćuju se u skladu sa važećim cjenovnikom e-GO-a.

7.13 e-GO ima pravo naplatiti uslugu naplate za svaki minut ili kWh procesa punjenja. Punjenje počinje u trenutku kada korisnik autorizira sesiju punjenja koristeći svoj korisnički račun pritiskom na tipku za pokretanje na stanici za punjenje, ili spajanjem utikača za punjenje ili aktivacijom RFID karticom ili putem aplikacije. Korisnik završava punjenje pritiskom na dugme za kraj, izvlačenjem konektora za punjenje, na stanici za punjenje, deaktivacijom RFID karticom, putem aplikacije ili zaustavljanjem zbog bilo kakve aktivnosti na vozilu, vozilu automatski ili e-GO daljinski .

7.14 Usluge dopune se naplaćuju putem bankovne kartice kojom je kreiran korisnički račun ili registracija u obliku bezgotovinskog plaćanja ili za pravna lica može se izvršiti i uz mjesečni račun. Uspješnom autorizacijom i početkom naplate, korisnik je suglasan sa uslovima i postupkom plaćanja nakon izvršene usluge. Prilikom prvog korištenja usluge punjenja svaki korisnik potvrđuje da je uredno upoznat sa cjenovnicima i da je saglasan sa cijenom punjenja na punionici na kojoj će vršiti individualno punjenje. Plaćanje se vrši prema fakturi.

7.15 Korisnik je dužan osigurati da se plaćanje izvrši tačno. U suprotnom, korisnik snosi posljedice kašnjenja u knjiženju uplate.

7.16 Direktno plaćanje računa u e-GO gotovinom nije moguće.

7.17 Podaci dobijeni od operatera dotične infrastrukture za punjenje koriste se za naplatu usluga naplate.

7.18 Prilikom svake dopune korisniku se šalje e-račun, ako je e-mail adresa navedena prilikom registracije korisnika. E-račun se također pojavljuje u aplikaciji nakon korištenja usluge e-GO charger.

7.19 e-GO može nadoknaditi potraživanje koje ima prema korisniku onim što korisnik potražuje od e-GO. e-GO može dati izjavu o poravnanju obaveza kada za to isteknu zakonski uslovi.

Ukoliko korisnik nije izmirio svoje dospjele obaveze prema e-GO, ali ima stanje na računu ili mu e-GO duguje nešto iz bilo kojeg vlasništva, e-GO može svoja potraživanja prema korisniku kompenzirati sa potraživanjima korisnika prema sebi.

7.20 e-GO pisanim putem upozorava korisnika, koji nije platio obavezu u roku, na kašnjenje i posljedice kašnjenja i podsjeća ga da dug plati najkasnije do roka navedenog u opomeni.

7.21 e-GO može poslati podsjetnik korisniku putem elektronskih komunikacijskih kanala (npr. SMS-om, e-mailom).

7.22 Ukoliko korisnik ne izmiri svoje dospjele obaveze nakon isteka dodatnog roka za ispunjenje navedenog u opomenu, e-GO može, u skladu sa SPU e-M, prestati sa pružanjem usluga, što ne utiče na obaveze korisnika.

7.23 Korisnik je odgovoran za korištenje usluga svojim korisničkim računom i dužan je platiti sve naknade za usluge nastale korištenjem istog, bez obzira ko ih je koristio.

U slučaju zloupotrebe, korisnik je dužan podmiriti sve troškove za one usluge naplate koje su izvršene prije samog blokiranja usluga, a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka kada je e-GO primila obavijest korisnika na [email protected]. Isto se odnosi i na sve ostale troškove nastale gubitkom ili krađom opreme korisnika, korisničkih imena ili lozinki.

7.24 e-GO pohranjuje i obrađuje podatke o prometu, koje je potrebno za naplatu usluga, do isteka roka zastare za naplatu usluga. e-GO obrađuje podatke o prometu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka.

7.25 Ukoliko korisnik ima neizmirene obaveze prema e-GO, e-GO može protiv korisnika pokrenuti postupak naplate, koji za e-GO može sprovesti treće lice.

8. Prigovori na odluku ili rad e-GO:

8.1 Korisnik ima pravo prigovora na bilo koju odluku/rad e-GO u vezi sa pravima i obavezama.

8.2 Korisnik ima pravo da uloži prigovor u roku od petnaest (15) dana od dana obavještavanja o odluci ili preduzetim aktivnostima.

Prigovor se smatra blagovremenim i ako je podnesen preporučenom poštom posljednjeg dana žalbenog roka. Ako rok ističe u subotu, nedelju, praznik ili neradni dan, prigovor je blagovremen ako je podnijet prvog narednog radnog dana.

8.3 Ukoliko korisnik ne uloži prigovor u ostavljenom roku, smatra se da je saglasan sa odlukom ili rad e-GO.

8.4 Prigovor se mora podnijeti na jedan od sljedećih načina:
- pismenim putem na adresu e-GO,
- na e-mail adresu za primanje reklamacija [email protected]

8.5 e-GO svoju odluku o prigovoru može poslati e-mailom na adresu sa koje ga je korisnik poslao, ili na e-mail adresu na koju je registrovan korisnički nalog.

8.6 Sve sporove koji proizilaze iz ugovornog odnosa rješavat će Općinski sud u Sarajevu.

9. Prestanak ugovornih odnosa

9.1 Ugovor zaključen između e-GO i korisnika prestaje da važi zbog:
- istekom roka na koji je Ugovor zaključen (ako je Ugovor izričito zaključen na određeno vrijeme),
- prestanak ili istupanje korisnika ili e-GO iz Ugovornog odnosa,
- smrt korisnika,
- ugovor između e-GO i korisnika,
- drugi razlozi u skladu sa ugovornim odnosom ili u skladu sa Opštim uslovima korištenja ili u skladu sa važećim propisima.

9.2 e-GO se može povući iz Ugovornog odnosa bez prethodne najave:
- ako na strani korisnika usluge po Ugovoru nastupe činjenice i okolnosti čija bi posljedica, da su postojale prije zaključenja Ugovora, bila da e-GO nije u obavezi da zaključi Ugovor,
- ako na strani korisnika usluga po Ugovoru nastupe činjenice i okolnosti koje omogućavaju e-GO -u odustajanje od Ugovora u skladu sa Ugovornim odnosom ili u skladu sa Opštim uslovima korištenja e-GO charger-a ili u skladu sa važećim propisima,
- ako korisnik ne ispuni uslove ili svoje obaveze ili na drugi način prekrši odredbe Ugovornog odnosa ili uslove korištenja e-GO charger-a ili važeće propise i ne ispoštuje zahtjeve e-GO u propisanom roku, čak i nakon prijema upozorenja,
- u slučaju promjena na mreži električnih punionica koje onemogućavaju dalje pružanje naručene usluge, o čemu je korisnik unaprijed obaviješten.

9.3 nakon raskida Ugovora, korisnik mora platiti e-GO-u sve obaveze nastale do datuma raskida ugovornog odnosa ili isključenja usluge.

9.4 e-Go ili korisnik može raskinuti ugovorni odnos u bilo kom trenutku pismenom izjavom uz otkazni rok od 30 dana. Otkazni rok počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca nakon slanja obavještenja.

9.5 Raskid Ugovora može se dati drugoj strani ugovornog odnosa putem aplikacije ili poslati e-mailom na adresu e-pošte koju je korisnik naveo kao svoju, a mora sadržavati:
- korisničke podatke: ime i prezime, korisničko ime, email adresu koja se koristi za registraciju;
- detaljan opis razloga otkazivanja,
- željeni datum isključenja, u suprotnom će usluge biti isključene od sljedećeg dana nakon prijema otkaza;
- kontakt informacije korisnika;
- sve druge informacije koje su apsolutno neophodne prilikom otkazivanja pojedinačne usluge.

9.6 Ukoliko e-GO odustane od ugovora zbog korisnika, korisnik snosi sve posljedice raskida ugovornog odnosa, kao da je korisnik odustao od Ugovora.

9.7 e-GO može, u razumnom roku nakon otkazivanja Ugoora, isključiti sve dodatne usluge koje su bile povezane s ugovornim odnosom i izbrisati podatke koji se odnose na njih, a koji su sačuvani u kontekstu svake dodatne usluge.

9.8 e-GO zadržava pravo da raskine ugovor i ukine korisnički račun u vezi sa kojim nije zabilježena aktivnost (usluga dopune) u posljednja 24 mjeseca prije otkazivanja.

10. Autorska i srodna prava, licenca za korištenje.

10.1 Korisnik ne stiče nikakva autorska ili srodna prava na sadržaje koje korisnicima nudi e-GO.

10.2 U slučaju da korisnik prilikom korištenja usluga e-GO koristi i softver koji e-GO stavlja na raspolaganje korisniku, korisnik ima pravo i dužnost da koristi ovaj softver u skladu sa uslovima licence, utvrđenim ovim Opštim uslovima korištenja. U slučaju da pojedinačni softver ima svoje posebne uslove licence, posebni uslovi licence preovladavaju u odnosu na one koji su napisani u Opštim uslovima e-GO charger.

10.3 e-GO ili njegov davalac licence daje korisniku neekskluzivnu licencu za korištenje softvera i povezane dokumentacije koju je sam korisnik preuzeo sa e-GO web stranice ili koju je korisniku dostavio e-GO na prijenosnom mediju. Korisnik ne smije kopirati ili modificirati uslugu, uređaj ili opremu (u daljem tekstu proizvod), osim u mjeri u kojoj zakon ne dozvoljava zabranu takvog ponašanja. Ne smijete obrnuti inženjering, dekompilirati, kompalirati, dekompilirati ili kreirati izvedene radove iz Proizvoda. Proizvod se ne smije distribuirati, prodavati ili podlicencirati. Stečena licenca ne može se prenositi na treće lice.

10.4 Svako korištenje koje predstavlja kršenje uslova licence za korišćenje softvera je osnova za povlačenje iz Ugovora.

10.5 Korisnik može u bilo kojem trenutku prekinuti licencu brisanjem softvera i vraćanjem proizvoda e-GO-u. Licenca za korištenje softvera i pravo korisnika na korištenje usluga prestaju automatski i bez prethodne najave e-GO-a ukoliko korisnik prekrši bilo koju odredbu ovog poglavlja ili licence.

10.6 Osim ako je izričito drugačije navedeno, licenca automatski prestaje i u slučaju prestanka ugovornog odnosa, u sklopu kojeg je korisnik dobio licencu, ili ako korisnik izgubi pravo na korištenje usluge u sklopu koje je korisnik dobio licencu .

10.7 Vlasnici autorskih prava, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine na proizvodu ili u njemu je e-GO ili njegovi davaoci licence. Isporukom proizvoda i davanjem licence korisniku prenosi se isključivo pravo korištenja proizvoda u skladu sa odredbama Opštih uslova korištenja e-GO charger-a, kako je navedeno u ovom poglavlju.

10.8 Softver i sadržaj se pružaju takvi kakvi jesu, bez ikakvih izjava ili garancija bilo koje vrste. U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, e-GO se odriče bilo kakvih garancija e-GO ili e-GO davalaca licence, uključujući garancije da proizvod nema nedostataka, da je pogodan za prodaju, da je zadovoljavajućeg kvaliteta ili da je pogodan za određenu svrhu.

10.9 e-GO ili njegovi davaoci licence nisu odgovorni za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnikovim korištenjem usluga e-GO charger prilikom korištenja softvera.

11. Implementacija usluge punjenja na inostranoj infrastrukturi za punjenje

11.1 Korisnik može koristiti usluge punjenja kao gost.

11.2 Cijene usluge punjenja na infrastrukturi za punjenje domaćina (strana infrastruktura za punjenje) definirane su u cjenovniku e-GO koji je važeći u svakom trenutku.

11.3 Prilikom punjenja električnog vozila na stranoj infrastrukturi za punjenje, korisnik se također mora pridržavati opših uslova, pravila i uputa domaćina. Oni su općenito dostupni na web stranici svakog domaćina.

11.4. Pristup korisnika stranoj infrastrukturi za punjenje ili njeno korištenje uslovljen je ispravnim funkcionisanjem strane infrastrukture za punjenje. e-GO nije odgovoran za rad inostrane infrastrukture za punjenje.

11.5 Pomoć i podršku u slučaju bilo kakvih problema pri pokretanju usluga punjenja na inozemnoj infrastrukturi za punjenje (npr. prilikom identifikacije korisnika) e-GO charger pruža e-GO podrška. Hosting za korisnike e-GO charger pruža pomoć i podršku samo u u slučaju problema s punjenjem vezanih za korištenje stanice za punjenje.

12. Korištenje infrastrukture za punjenje e-GO charger u romingu

12.1 Korišćenje infrastrukture za punjenje e-GO u romingu predstavlja one pojedinačne naknade kod kojih korisnici nisu registrovani u sistemu e-GO charger, već su korisnici infrastrukture za punjenje e-GO preko sistema drugih provajdera.

12.2 Prava i obveze koje se odnose na korisnika gosta posebno su ugovorene u opšim uslovima partnera i ovim opštim uslovima, koji se shodno primjenjuju.

12.3 Pomoć i podršku u slučaju bilo kakvih problema na početku usluga punjenja na e-GO infrastrukturi za punjenje (npr. prilikom identifikacije korisnika) pruža korisniku njegov pružatelj usluge punjenja (partner). e-GO nudi pomoć i podršku gostujućim korisnicima samo u slučaju problema s punjenjem vezanih za korištenje stanice za punjenje.

13. Završne odredbe

13.1 e-GO može promijeniti opšte uslove ili cijene svojih usluga ili ponudu svojih usluga ili sadržaj svojih usluga ili uputstva ili druge uslove u kontekstu obavljanja svojih usluga prema ugovornom odnosu ili drugom ugovoru u bilo koje vrijeme u skladu sa sa važećim propisima.

13.2 e-GO će obavijestiti korisnike o promjenama uslova navedenih u Ugovoru ili Opštim uslovima korištenja e-GO charger-a ili drugim pisanim ugovorima uz obavještenje na svojim web stranicama i elektronskim pisanim obavještenjem ili u aplikaciji e-GO charger.

13.3 Ukoliko korisnik nastavi da koristi usluge nakon primitka obaveštenja o promjeni uslova, smatra se da je saglasan sa izmenjenim uslovima.

13.4 Ukoliko se korisnik ne slaže sa izmijenjenim Opštih uslova korištenja, može odustati od ugovornog odnosa bez prethodne najave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novih uslova korištenja slanjem pisane izjave na e-mail adresu [email protected] e-GO može ponuditi korisniku nastavak ugovornog odnosa pod prethodno važećim uslovima između strana.

13.5 U slučaju da se bilo koji dio ugovornog odnosa ili ovih opštih uslova korištenja utvrdi da je neadekvatan, nezakonit ili nevažeći, to ne utiče na ostale dijelove koji se i dalje koriste i neovisno o neodgovarajućem dijelu.

13.6 Opšti uslovi korištenja e-GO charger imaju prirodu ugovora i sastavni su dio Ugovornog odnosa.

13.7 Ugovor i ovi Opšti uslovi će se implementirati i tumačiti u skladu sa važećim bosanskohercegovačkim  zakonodavstvom, isključujući odredbe međunarodnog privatnog prava ili bilo koje odredbe o sukobu zakona.

13.8 Operater i korisnik se obavezuju da će dati sve od sebe kako bi riješili sve sporove koji proizilaze iz ovih Opštih uslova ili ugovornih odnosa, koji se rješava sporazumno. U skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, sve neriješene sporove koji nastanu u vezi s ovim Opštim uslovima rješavat će stvarno nadležni  Opštinski sud u Sarajevu, a ako je korisnik potrošač, nadležan je sud utvrđeno prema propisima kojima se uređuje nadležnost u sporovima iz potrošačkih ugovornih odnosa.

13.9 U odnosu na ugovorni odnos iz ovih Opštih uslova, rukovalac ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa propisima o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

13.10 e-GO zadržava pravo da ispravi očigledne greške i kontakt podatke u Opštim uslovima korištenja e-GO charger, bez obavještavanja korisnika. Ispravke nemaju efekat promjene Opštih uslova korištenja.

13.11 Ovi uslovi i odredbe stupaju na snagu 1.3.2024. Od ovog datuma prestaju da važe dotadašnji opšti uslovi koji su regulisali korištenje predmetnih usluga.